Het lied van de Stilte

Het lied van de Stilte

Wat is het geheim van muziek ?

Waarom is muziek in staat onze stemming te veranderen?

Hoe kan het dat muziek zelfs als een krachtig medicijn kan werken?

Het geheim schuilt niet zozeer in de klanken van de muziek zelf, zij zijn slechts de drager van de innerlijke muziek, de verborgen muziek; het Lied van de Stilte!!

In India hebben ze een apart woord voor het lied van de stilte : Anahat Nada ofwel het ongeslagen geluid. De muziek die gespeeld wordt op de snaren van het hart. De muziek die zich soms in je  roert en die om uitdrukking schreeuwt. De muziek die soms in je meditatie klinkt . De muziek die je soms hoort als je genietend door de natuur loopt. Allemaal manifestaties van Anahat nada. Het kan ook zijn dat je de muziek wel ervaart, maar ze niet als muziek herkent, omdat je de muziek met andere zintuigen dan je oren hoort. De muziek kan zich namelijk ook manifesteren als een stemming, een gemoedstoestand (raga). Het lied van de stilte ofwel de innerlijke muziek is de muziek die doorklinkt tussen de tonen van “gespeelde muziek”. Het is een gevoel wat met de muziek meekomt. Het leren luisteren naar de innerlijke muziek vraagt om een echt ontvangen, een echt openstaan voor de muziek. Je kan in het voorbijgaan van een bloem genieten, maar als je stilstaat en echt kijkt naar die bloem dan zie je pas  het wonder van de natuur, dan zie je pas de perfectie en de verfijning . Het gevoeliger worden voor de innerlijke muziek is iets wat kan gebeuren als je een tijdje in een sfeer van uiterlijke harmonie en vrede verblijft. Als je op een plek bent waar je veilig bent om vanuit je gevoel te leven, dan kunnen je innerlijke zintuigen zich openen voor de ongeziene en ongehoorde wonderen. Als deze zintuigen eenmaal geopend zijn heeft dat zijn doorwerking weer in je dagelijks leven. Als je weer terug komt in “de echte wereld” dan bezie je deze wereld op een hele andere manier. Je kijkt en luistert met meer zintuigen dan eerst…….En de Stilte zingt zijn lied in alles.

Micha

P8210095

The Song of Silence

What is the secret of music?

Why is music able to change our mood?

How can music work as a powerful medicine?

The secret lies not so much in the sounds of music itself, they are only carriers of the inner music, the hidden music; the Song of Silence!!

In India they have a separate word for the Song of Silence: Anahat Nada, the unstruck sound. The music that is played on the strings of the heart. The music that sometimes moves you and screams for expression. The music that sometimes sounds in your meditation. The music that you sometimes hear when walking through nature with enjoyment: all manifestations of Anahat Nada. It may also be that you experience the music, but do not recognize it as music, because you hear the music with senses other than your ears. Music can also manifest itself as a mood, a state of mind (raga). The Song of Silence or the inner music is the music that resonates between the tones of “played music”. It is a feeling that comes with the music. Learning to listen to the inner music requires a real reception, a real openness to the music. You can enjoy a flower in passing, but if you stop and really look at that flower, you will see the wonder of nature, you will see the perfection and refinement. Becoming more sensitive to the inner music is something that can happen when you stay in an atmosphere of outer harmony and peace for a while. If you are in a place where you are safe to live from your feeling, your inner senses can open up to the unseen and unheard wonders. Once these senses are opened, they have an effect on your daily life again. When you return to “the real world”, you look and listen with more senses than before…….And the Silence sings its song in everything.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *