Gedichten “Vuur van bezieling”

 

Kort stuk van de Om Namah Shivaya chant in Blisveld op 9 september:

Het licht,

mijn dierbaar Zelf,

verdrijft de creaturen van de nacht.

De duistere wezens,

die we zelf schiepen,

vluchten voor de stralen van de zon.

 

Mijn hart

wees gerust,

het leven stelt ons op de proef,

maar we krijgen geen test,

waarvoor we niet kunnen slagen.

 

Beledig niet je innerlijk licht

door jezelf te beschouwen

als zwak en onkundig.

Laat je krachten vrij,

en baad in de weldadige stralen

van jouw machtige zon.

 

Net als jijzelf

heeft de wereld zowel behoefte

aan jouw kracht

als aan jouw zwakheid.

 

Verdrijf de duisternis

met het stralende licht

van jouw bewustzijn.

 

micha

 

Aum

Oh dierbare stilte,

zo vol van mysterie,

Aum is één van je vormen,

misschien wel de oudste.

Uit jou werden tijd en materie geboren.

Zonnen en planeten ontstaan

uit jouw liefdesgolven.

 

Ik voel me vereerd

dat ik jou mijn metgezel mag noemen.

Jij kent mijn reis

door tijd en ruimte

omdat jij altijd bij mij was.

 

Het lijkt zo eenvoudig;

een  klank weerklinkt in de ruimte en verdwijnt.

Maar dat is slechts schijn

Erachter gaat een enorme diepte schuil

 

Als je waarneemt met je oren

is het slechts een klank.

Voel je het in je lichaam,

dan weet je dat het meer is dan geluid.

Neem je waar met heel je wezen,

dan sta je versteld van de grootsheid en de kracht

van dat eenvoudige woord

Aum

Doordringt alles

Aum

Heeft geen begin of einde

Aum

Is verbonden met alle kennis

Aum

Kan ons alles leren

Wat we op ons pad nodig hebben.

 

micha

Namah 

In de wereld zoek ik de perfectie

Een zoektocht zonder einde.

Want wat ik werkelijk verlang is éénheid !

 

Ik hoor alle stemmen die iets van me vragen.

Hoe meer ik mijn best doe

hoe groter de vragen.

Tot ik ga luisteren

naar het zachte fluisteren van binnen.

 

Ik hoor aan alle kanten mijn naam.

Maar wie ben ik eigenlijk?

 

Ik geef mijzelf een geheime naam,

die ik aan niemand vertel.

Een naam die ik zacht kan roepen

als ik niet meer weet wie ik ben.

Een naam die me herinnert

als ik het contact verlies.

 

Ik groet mijzelf

En pas als ik in verbinding ben,

kan ik reageren op de uiterlijke vragen.

Omdat zij dan niet verschillend zijn van

mijn innerlijke fluistering.

 

micha

 

 

Shivaya

In het midden van de luidruchtige wereld

voel ik de Stilte.

Ik voel hoe mijn voeten de grond beroeren

en ik hoor de Stilte.

De Mensen om mij heen lopen doelgericht

naar waar ze moeten zijn.

De Stilte in mij wordt niet verstoord.

En als ik die Stilte voel,

als ik die helemaal toelaat,

dan ben ik waar ik zijn moet.

Dan raken mijn voeten de aarde

precies op de plek waar het klopt.

De Stilte geeft me een meereizend thuis.

 

Ik kijk om me heen

en zie de levende kleuren  en prachtige vormen.

Ik zie hoe alles gevuld is met betekenis en ritme.

Alles zingt en zindert

Alles leeft en is vol verwachting.

Alle wezens en dingen hebben een eigen lied

En tezamen klinkt het machtig koor van duizend stemmen,

vol verlangen    en vol van Liefde.

 

In Alles is een ritme aanwezig,

In de prachtige zang van de vogels

En in de machtige vertakkingen van een boom .

In de tere blaadjes van een bloem.

in het opgaan en ondergaan van de zon en de maan,

in mijn kostbare levensadem,

en in het pulserende stromen van mijn bloed.

 

De Stilte laat me weten dat ik ben waar ik moet zijn.

De melodie vervult me met betekenis en geeft mijn leven zin.

 

En het Ritme,

het Ritme dat schept en vernietigd,

het ritme vertelt me dat ik leef,

en er helemaal mag zijn.

micha

 

The light, my precious Self,

dispels the creatures of the night.

The dark beings, that we ourselves created,

flee from the rays of the sun.

My heart, be at ease, life tests us,

but we face no test, that we cannot pass.

Do not insult your inner light by considering yourself weak and ignorant.

Unleash your powers, and bask in the benevolent rays of your mighty sun.

Just like yourself, the world needs both your strength and your weakness.

Banish the darkness

with the radiant light of your consciousness.

Micha

Aum

Oh, dear silence, so full of mystery,

Aum is one of your forms, perhaps the oldest.

From you, time and matter were born.

Suns and planets arise from your waves of love.

I feel honored to call you my companion.

You know my journey through time and space because you have always been with me.

It seems so simple; a sound resonates in space and fades away.

But that is only an illusion. Behind it lies enormous depth.

If you perceive with your ears, it is just a sound.

If you feel it in your body, you know it is more than sound.

When you perceive with your whole being, you will be amazed by the greatness and power of that simple word:

Aum Pervades everything

Aum Has no beginning or end

Aum Is connected to all knowledge

Aum Can teach us everything We need on our path.

Micha

Namah

In the world, I seek perfection

A never-ending quest.

Because what I truly desire is unity!

I hear all voices asking something of me.

The harder I try, the bigger the questions become.

Until I listen to the soft whisper within.

I hear my name from all directions.

But who am I really?

I give myself a secret name, one I don’t tell anyone.

A name I can softly call when I forget who I am.

A name that reminds me when I lose touch.

I greet myself, and only when I’m connected, can I respond to external questions.

Because then they are no different from my inner whisper.

Micha

Shivaya

In the midst of the noisy world, I feel the Silence.

I feel my feet touch the ground,

and I hear the Silence.

People around me walk purposefully toward where they need to be.

The Silence within me remains undisturbed.

And when I feel that Silence, when I fully embrace it, then I am where I need to be.

My feet touch the earth precisely where it counts.

The Silence provides me with a traveling home.

I look around me and see vibrant colors and beautiful forms.

I see how everything is filled with meaning and rhythm.

Everything sings and resonates.

Everything lives and is full of anticipation.

All beings and things have their own song,

and together, they form a powerful choir of a thousand voices,

full of longing and full of Love.

In Everything, there is a rhythm,

In the beautiful song of birds And in the mighty branches of a tree.

In the delicate petals of a flower, in the rising and setting of the sun and the moon,

in my precious breath of life, and in the pulsating flow of my blood.

The Silence lets me know that I am where I need to be.

The melody fills me with meaning and gives my life purpose.

And the Rhythm,

the Rhythm that creates and destroys,

the rhythm tells me that I am alive,

and I am allowed to exist completely.

Micha

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *