Gedichten “Vuur van bezieling”

 

Kort stuk van de Om Namah Shivaya chant in Blisveld op 9 september:

Het licht,

mijn dierbaar Zelf,

verdrijft de creaturen van de nacht.

De duistere wezens,

die we zelf schiepen,

vluchten voor de stralen van de zon.

 

Mijn hart

wees gerust,

het leven stelt ons op de proef,

maar we krijgen geen test,

waarvoor we niet kunnen slagen.

 

Beledig niet je innerlijk licht

door jezelf te beschouwen

als zwak en onkundig.

Laat je krachten vrij,

en baad in de weldadige stralen

van jouw machtige zon.

 

Net als jijzelf

heeft de wereld zowel behoefte

aan jouw kracht

als aan jouw zwakheid.

 

Verdrijf de duisternis

met het stralende licht

van jouw bewustzijn.

 

micha

 

Aum

Oh dierbare stilte,

zo vol van mysterie,

Aum is één van je vormen,

misschien wel de oudste.

Uit jou werden tijd en materie geboren.

Zonnen en planeten ontstaan

uit jouw liefdesgolven.

 

Ik voel me vereerd

dat ik jou mijn metgezel mag noemen.

Jij kent mijn reis

door tijd en ruimte

omdat jij altijd bij mij was.

 

Het lijkt zo eenvoudig;

een  klank weerklinkt in de ruimte en verdwijnt.

Maar dat is slechts schijn

Erachter gaat een enorme diepte schuil

 

Als je waarneemt met je oren

is het slechts een klank.

Voel je het in je lichaam,

dan weet je dat het meer is dan geluid.

Neem je waar met heel je wezen,

dan sta je versteld van de grootsheid en de kracht

van dat eenvoudige woord

Aum

Doordringt alles

Aum

Heeft geen begin of einde

Aum

Is verbonden met alle kennis

Aum

Kan ons alles leren

Wat we op ons pad nodig hebben.

 

micha

Namah 

In de wereld zoek ik de perfectie

Een zoektocht zonder einde.

Want wat ik werkelijk verlang is éénheid !

 

Ik hoor alle stemmen die iets van me vragen.

Hoe meer ik mijn best doe

hoe groter de vragen.

Tot ik ga luisteren

naar het zachte fluisteren van binnen.

 

Ik hoor aan alle kanten mijn naam.

Maar wie ben ik eigenlijk?

 

Ik geef mijzelf een geheime naam,

die ik aan niemand vertel.

Een naam die ik zacht kan roepen

als ik niet meer weet wie ik ben.

Een naam die me herinnert

als ik het contact verlies.

 

Ik groet mijzelf

En pas als ik in verbinding ben,

kan ik reageren op de uiterlijke vragen.

Omdat zij dan niet verschillend zijn van

mijn innerlijke fluistering.

 

micha

 

 

Shivaya

In het midden van de luidruchtige wereld

voel ik de Stilte.

Ik voel hoe mijn voeten de grond beroeren

en ik hoor de Stilte.

De Mensen om mij heen lopen doelgericht

naar waar ze moeten zijn.

De Stilte in mij wordt niet verstoord.

En als ik die Stilte voel,

als ik die helemaal toelaat,

dan ben ik waar ik zijn moet.

Dan raken mijn voeten de aarde

precies op de plek waar het klopt.

De Stilte geeft me een meereizend thuis.

 

Ik kijk om me heen

en zie de levende kleuren  en prachtige vormen.

Ik zie hoe alles gevuld is met betekenis en ritme.

Alles zingt en zindert

Alles leeft en is vol verwachting.

Alle wezens en dingen hebben een eigen lied

En tezamen klinkt het machtig koor van duizend stemmen,

vol verlangen    en vol van Liefde.

 

In Alles is een ritme aanwezig,

In de prachtige zang van de vogels

En in de machtige vertakkingen van een boom .

In de tere blaadjes van een bloem.

in het opgaan en ondergaan van de zon en de maan,

in mijn kostbare levensadem,

en in het pulserende stromen van mijn bloed.

 

De Stilte laat me weten dat ik ben waar ik moet zijn.

De melodie vervult me met betekenis en geeft mijn leven zin.

 

En het Ritme,

het Ritme dat schept en vernietigd,

het ritme vertelt me dat ik leef,

en er helemaal mag zijn.

micha

 

The light, my precious Self,

dispels the creatures of the night.

The dark beings, that we ourselves created,

flee from the rays of the sun.

My heart, be at ease, life tests us,

but we face no test, that we cannot pass.

Do not insult your inner light by considering yourself weak and ignorant.

Unleash your powers, and bask in the benevolent rays of your mighty sun.

Just like yourself, the world needs both your strength and your weakness.

Banish the darkness

with the radiant light of your consciousness.

Micha

Aum

Oh, dear silence, so full of mystery,

Aum is one of your forms, perhaps the oldest.

From you, time and matter were born.

Suns and planets arise from your waves of love.

I feel honored to call you my companion.

You know my journey through time and space because you have always been with me.

It seems so simple; a sound resonates in space and fades away.

But that is only an illusion. Behind it lies enormous depth.

If you perceive with your ears, it is just a sound.

If you feel it in your body, you know it is more than sound.

When you perceive with your whole being, you will be amazed by the greatness and power of that simple word:

Aum Pervades everything

Aum Has no beginning or end

Aum Is connected to all knowledge

Aum Can teach us everything We need on our path.

Micha

Namah

In the world, I seek perfection

A never-ending quest.

Because what I truly desire is unity!

I hear all voices asking something of me.

The harder I try, the bigger the questions become.

Until I listen to the soft whisper within.

I hear my name from all directions.

But who am I really?

I give myself a secret name, one I don’t tell anyone.

A name I can softly call when I forget who I am.

A name that reminds me when I lose touch.

I greet myself, and only when I’m connected, can I respond to external questions.

Because then they are no different from my inner whisper.

Micha

Shivaya

In the midst of the noisy world, I feel the Silence.

I feel my feet touch the ground,

and I hear the Silence.

People around me walk purposefully toward where they need to be.

The Silence within me remains undisturbed.

And when I feel that Silence, when I fully embrace it, then I am where I need to be.

My feet touch the earth precisely where it counts.

The Silence provides me with a traveling home.

I look around me and see vibrant colors and beautiful forms.

I see how everything is filled with meaning and rhythm.

Everything sings and resonates.

Everything lives and is full of anticipation.

All beings and things have their own song,

and together, they form a powerful choir of a thousand voices,

full of longing and full of Love.

In Everything, there is a rhythm,

In the beautiful song of birds And in the mighty branches of a tree.

In the delicate petals of a flower, in the rising and setting of the sun and the moon,

in my precious breath of life, and in the pulsating flow of my blood.

The Silence lets me know that I am where I need to be.

The melody fills me with meaning and gives my life purpose.

And the Rhythm,

the Rhythm that creates and destroys,

the rhythm tells me that I am alive,

and I am allowed to exist completely.

Micha

Ganesh Instruments, born of a quest

Ganesh instruments, born of a quest,

Strings of the heart, music at its best.

Sounds that carry the hidden music within,

The Song of Silence, where wonders begin.

Anahat Nada, the unstruck sound,

Manifestations of inner music abound.

In meditation, nature, or a mood,

The Song of Silence, a feeling imbued.

To hear the inner music, gentle and still

Just like a whisper, brimming our hearts to a fill.

Senses awakened, a world unseen,

the Silence sings, in everything serene.

Each Ganesh instrument, a new way of play,

A quest to make music, without delay.

Rediscover self-confidence,

Be capable of more, than ever before,

Amazed enthusiasm, growing self-assured.

GS10817 (3)

Ganesh instrumenten, geboren uit een zoektocht,

Snaren van het hart, waar muziek ons raken mocht.

Klanken die de verborgen muziek in zich dragen,

Het Lied van Stilte, waar wonderen beginnen te dagen.

Anahat Nada, het ongeslagen geluid,

Manifestaties van innerlijke muziek diep geuit.

In meditatie, natuur of gemoed,

Het Lied van Stilte, een gevoel zo zoet.

Om de innerlijke muziek te horen, zacht, vol geduld,

Als een fluistering, ons hart tot de rand gevuld

.Zintuigen ontwaakt in een wereld van ons alléén.

De Stilte zingt in alles, zo kalm, zo sereen.

Elke Ganesh instrument, een ervaring beloofd,

De taal van het hart, niet van het hoofd

Herontdekken van zelfvertrouwen,

Ontdek dat je op jezelf kunt bouwen.

Verbaasd enthousiasme,

harmonisch gevoeld,

groeiende zelfverzekerdheid,

Mijn vingers spelen de klanken

IMG_20230427_112614

Zoals mijn hart het bedoelt.

 

Het lied van de Stilte

Het lied van de Stilte

Wat is het geheim van muziek ?

Waarom is muziek in staat onze stemming te veranderen?

Hoe kan het dat muziek zelfs als een krachtig medicijn kan werken?

Het geheim schuilt niet zozeer in de klanken van de muziek zelf, zij zijn slechts de drager van de innerlijke muziek, de verborgen muziek; het Lied van de Stilte!!

In India hebben ze een apart woord voor het lied van de stilte : Anahat Nada ofwel het ongeslagen geluid. De muziek die gespeeld wordt op de snaren van het hart. De muziek die zich soms in je  roert en die om uitdrukking schreeuwt. De muziek die soms in je meditatie klinkt . De muziek die je soms hoort als je genietend door de natuur loopt. Allemaal manifestaties van Anahat nada. Het kan ook zijn dat je de muziek wel ervaart, maar ze niet als muziek herkent, omdat je de muziek met andere zintuigen dan je oren hoort. De muziek kan zich namelijk ook manifesteren als een stemming, een gemoedstoestand (raga). Het lied van de stilte ofwel de innerlijke muziek is de muziek die doorklinkt tussen de tonen van “gespeelde muziek”. Het is een gevoel wat met de muziek meekomt. Het leren luisteren naar de innerlijke muziek vraagt om een echt ontvangen, een echt openstaan voor de muziek. Je kan in het voorbijgaan van een bloem genieten, maar als je stilstaat en echt kijkt naar die bloem dan zie je pas  het wonder van de natuur, dan zie je pas de perfectie en de verfijning . Het gevoeliger worden voor de innerlijke muziek is iets wat kan gebeuren als je een tijdje in een sfeer van uiterlijke harmonie en vrede verblijft. Als je op een plek bent waar je veilig bent om vanuit je gevoel te leven, dan kunnen je innerlijke zintuigen zich openen voor de ongeziene en ongehoorde wonderen. Als deze zintuigen eenmaal geopend zijn heeft dat zijn doorwerking weer in je dagelijks leven. Als je weer terug komt in “de echte wereld” dan bezie je deze wereld op een hele andere manier. Je kijkt en luistert met meer zintuigen dan eerst…….En de Stilte zingt zijn lied in alles.

Micha

P8210095

The Song of Silence

What is the secret of music?

Why is music able to change our mood?

How can music work as a powerful medicine?

The secret lies not so much in the sounds of music itself, they are only carriers of the inner music, the hidden music; the Song of Silence!!

In India they have a separate word for the Song of Silence: Anahat Nada, the unstruck sound. The music that is played on the strings of the heart. The music that sometimes moves you and screams for expression. The music that sometimes sounds in your meditation. The music that you sometimes hear when walking through nature with enjoyment: all manifestations of Anahat Nada. It may also be that you experience the music, but do not recognize it as music, because you hear the music with senses other than your ears. Music can also manifest itself as a mood, a state of mind (raga). The Song of Silence or the inner music is the music that resonates between the tones of “played music”. It is a feeling that comes with the music. Learning to listen to the inner music requires a real reception, a real openness to the music. You can enjoy a flower in passing, but if you stop and really look at that flower, you will see the wonder of nature, you will see the perfection and refinement. Becoming more sensitive to the inner music is something that can happen when you stay in an atmosphere of outer harmony and peace for a while. If you are in a place where you are safe to live from your feeling, your inner senses can open up to the unseen and unheard wonders. Once these senses are opened, they have an effect on your daily life again. When you return to “the real world”, you look and listen with more senses than before…….And the Silence sings its song in everything.

Een Gedicht van Kabir

Luister naar jezelf.

Als je luistert naar je ware Zelf

zal je de waarheid vinden.

Ik luisterde naar mijn diepste Zelf,

en hoe meer ik de innerlijke klanken gewaar werd,

hoe meer ik gevestigd raakte in een diepe vreugde.

Pijn en ellende verlieten mij.

En van binnen vond ik mijn eigen meester.

Vreugde is nu mijn constante metgezel ,

terwijl ik voort ga op mijn weg.

Kabir  15e eeuw

kabir

geef nooit op

Mijn gehele leven lang heb ik U gezocht met mijn muziek.

Zij was het die mij leidde van deur tot deur;

en met haar heb ik om mij heen getast,

en mijn wereld onderzocht en beroerd.

Mijn liederen leerden mij alle lessen

die ik ooit heb geleerd;

zij wezen mij geheime paden,

zij brachten voor mijn blik

menige ster aan de kimme mijns harten.

Zij geleidden mij de gehele dag lang

naar de mysteriën van het land van vreugde en smart,

en eindelijk,

tot welk een paleispoort hebben zij mij gebracht,

des avonds aan het eind mijner reize!

Rabindranath Tagore

buddha

Throughout my life I searched for You with my music.

She was the one who led me from door to door; and with her I groped around, and explored and touched my world.

My songs taught me all the lessons that I ever learned; they showed me secret paths, they brought into view many a star on the horizon of my heart.

They led me all day long to the mysteries of the land of joy and sorrow, and finally, to what palace gate did they bring me, at the end of my journey, in the evening!

Rabindranath Tagore